Seminarium på Världskulturmuséet i Göteborg

Onsdag 26 mars, kl. 09.30-16.30

Samordning med: Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet

 

Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse för vår hälsa har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser. Med start i Göteborg vill vi därför genomföra en seminarieserie i fyra städer om kultur som viktig insats för hållbar folkhälsa, samla föreläsningarna i en antologi och därmed bidra till fortsatta aktiviteter och mer forskning inom området.

Syftet är att redovisa och synliggöra det aktuella kunskapsläget för folkhälsoarbetare, kulturarbetare, riks- och lokalpolitiker, hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsmarknadens parter och andra intresserade för att stimulera till fler hälsofrämjande aktiviteter med kulturen som insats och mer forskning.

Seminarieserien presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. De regionala förutsättningarna tas upp vid varje seminarium.

Seminarieprogram
Varje seminarium innehåller föreläsningar, kulturinslag, presentationer av regionala och lokala kultur – aktiviteter med hälsofrämjande inriktning och diskussionstid. Frågeställningar behandlas med speciell temainriktning för: Kultur för barn och unga, Kultur i arbetslivet, Kultur i vården samt Kultur för äldre

  • Kultur för folkhälsa i ett historiskt och internationellt perspektiv.  Erfarenheter av kulturaktiviteter för folkhälsa, t.ex. teater, bygdespel, körsång, dans, musik, bild, målning, skrivargrupper, konstpromenader mm.
  • Är det lika hälsosamt att konsumera kultur som att vara aktiv?  Vilken kulturaktivitet gör dig hållbart friskast?
  • Kulturella aktiviteters betydelse för hälsan i olika livsskeden – barn och ungdom, arbetsåren, åldrandet.
  • Hur fungerar Kulturhälsoboxen och kultur på recept?
  • Vilka forskar om kulturaktiviteter för folkhälsa och med vilka metoder?
  • Vad bestämmer folkhälsan?

Är kulturen tillgänglig för alla? Kulturaktiviteter på arbetsplatsen och i närområdet.

Kulturhälsoboxen
En viktig uppgift för seminarierna är att sprida kunskap om Kulturhälsoboxen vilken utarbetats som stöd för vårdcentraler att skapa hållbarhet med hjälp av kulturaktiviteter för både patienter och personal. Boxen består av en samlad bokserie med sex olika skrifter som tillsammans representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, bild, teater, film och stillhet.

Som bakgrund till boxarna ligger forskningsprojektet Kulturpaletten vilket initierats av Alexandra Charles, ordförande i 1.6 & 2.6 miljonerklubben tillsammans med forskarna Eva Bojner Horwitz, Töres Theorell och Walter Osika. Postkodlotteriets kulturstiftelse har finansierat forskningsprojektet och möjliggjort tryckning av boxarna. För 1.6 & 2.6 miljonerklubben har kultur och hälsa alltid varit sammanlänkade.

Projektidé och planläggning har utförts av kulturproducent Pelle Wistén, professor Christer Hogstedt (f.d. forskningschef vid Statens folkhälsoinstitut), professor emeritus Töres Theorell (f.d. chef för Institutet för Psykosocial Medicin), Stockholms Universitet och Karolinska Institutet och doktor Eva Bojner Horwitz, medicine doktor, kulturhälsoforskare knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt medgrundare och styrgruppsledamot vid Centrum för social hållbarhet (CSS) Karolinska Institutet. Huvudman för seminarieserien är Kulturens Bildningsverksamhet. Medarrangör är 1,6 och 2,6 miljonerklubbarna.

Pris: 250 kr per person och seminarium

Medverkande seminarium  1:
Lars Olov Bygren; Hur överför vi kulturella aktiviteter till kommande generationer?
Jill Taube; Dans som skydd för psykisk ohälsa
Annica Sjölander och Linda Sternö; Life filming – med kameran som verktyg för delaktighet
Eva Bojner Horwitz; Kulturhälsoboxen – ett sätt att nå fram
Gunnel Fagius; Sångens betydelse för barn och unga
Pia Areblad; Kreativitet och hälsa i arbetslivet
Lena Ekman Frisk; Den sjungande trappuppgången
Töres Theorell; Översikt av kunskapsläget om kulturella insatser för folkhälsan
Christer Hogstedt; Sammanfattning

Program och informationsblad i PDF-format om Göteborgsseminariet hämtar du här!

Wistén Kulturproduktion

Lövåsvägen 21
167 33 BROMMA

E-post: pelle@wisten.se

 Mobil: 070-581 84 83