Seminarier, antologi och underlag för fortsatta insatser.

 

Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse för vår hälsa har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser. Vi vill därför genomföra en seminarieserie i fyra städer om kultur som insats för folkhälsan, samla föreläsningarna i en antologi och därmed bidra till fortsatta aktiviteter och mer forskning inom området. Olika kulturaktiviteters betydelse för olika gruppers och åldrars hälsa och välbefinnande kommer att belysas i ett folkhälsoperspektiv och även som behandling.

Syftet är således att redovisa och synliggöra det aktuella kunskapsläget om kulturens betydelse för folkhälsan för folkhälsoarbetare, kulturarbetare, riks- och lokalpolitiker, hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsmarknadens parter och andra intresserade för att stimulera till fler hälsofrämjande aktiviteter med kulturen som insats och mer forskning.

Seminarieserien presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. De regionala förutsättningarna tas upp vid varje seminarium.

En viktig uppgift för seminarierna är att sprida kunskap om Kulturhälsoboxen vilken utarbetats som stöd för vårdcentraler att skapa hållbarhet med hjälp av kulturaktiviteter för både patienter och personal. Boxen består av en samlad bokserie med sex olika skrifter som tillsammans representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, bild, teater, film och stillhet.

Som bakgrund till boxarna ligger forskningsprojektet Kulturpaletten vilket initierats av Alexandra Charles, ordförande i 1,6 & 2,6 miljonerklubben tillsammans med forskarna Eva Bojner Horwitz, Töres Theorell och Walter Osika. Postkodlotteriets kulturstiftelse har finansierat forskningsprojektet och möjliggjort tryckning av boxarna. För 1,6 & 2,6 miljonerklubben har kultur och hälsa alltid varit sammanlänkade.

Projektidé och planläggning har utförts av kulturproducent Pelle Wistén, professor Christer Hogstedt (f.d. forskningschef vid Statens folkhälsoinstitut), professor emeritus Töres Theorell (f.d. chef för Institutet för Psykosocial Medicin), Stockholms Universitet och Karolinska Institutet och doktor Eva Bojner Horwitz, medicine doktor, kulturhälsoforskare knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt medgrundare och styrgruppsledamot vid Centrum för social hållbarhet (CSS) Karolinska Institutet. 

Huvudman för seminarieserien är Kulturens Bildningsverksamhet. Medarrangör är 1,6 och 2,6 miljonerklubben.

Göteborg

Läs mer om seminariet här…

Malmö

Läs mer om seminariet här…

Umeå

Läs mer om seminariet här…

Stockholm

Läs mer om seminariet här…

Wistén Kulturproduktion

Lövåsvägen 21

167 33 BROMMA

E-post: pelle@wisten.se

Mobil: 070-581 84 83