Förbeställ bok

Kunskapen om att kulturella upplevelser kan ha positiv betydelse for vår hälsa har ökat under senare år men det har gjorts få översikter av det aktuella kunskapsläget och begränsade forskningsinsatser. Vi genomförde därför e seminarieserie i fyra stader om kultur som insats for folkhälsan och har nu samlat föreläsningarna i denna antologi och kompletterat med omfattande genomgångar av det kunskapsläget.

Syftet är att redovisa och synliggöra det aktuella kunskapsläget om kulturens betydelse for folkhälsan for folkhälsoarbetare, kulturarbetare, riks- och lokalpolitiker, hälso- och sjukvårdspersonal, arbetsmarknadens parter och andra intresserade for att stimulera till fler hälsofrämjande aktiviteter med kulturen som insats och mer forskning.

 Antologi presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv, vilket innebär såväl hälsoeffekter som bestämningsfaktorer for hälsa, t.ex. ökat självförtroende, större socialt nätverk, ökade kunskaper, arbetstillfredsställelse mm. Utvärderingar har genomförts med många olika metoder som enkäter, intervjuer, fokusgrupper, uppföljning av hälsotillstånd med biologiska prover och sjukskrivningar. Olika kulturaktiviteters betydelse för olika gruppers och åldrars hälsa och välbefinnande belyses i ett folkhälsoperspektiv och ibland även i ett behandlingsperspektiv.

Vi hoppas att antologin ska kunna tjäna som ett bidrag till såväl kommande forsknings-, kultur-, arbetsmiljö- och folkhälsopropositioner som regionala och kommunala satsningar inom området.

Projektet Kultur & Folkhälsa har genomförts av kulturproducent Pelle Wistén, professor Christer Hogstedt, f.d. forskningschef vid Statens folkhälsoinstitut, professor emeritus Töres Theorell, f.d. chef för Institutet för Psykosocial Medicin), Stockholms Universitet och Karolinska Institutet och doktor Eva Bojner Horwitz, medicine doktor, kulturhälsoforskare knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet samt medgrundare och styrgruppsledamot vid Centrum för social hållbarhet (CSS) Karolinska Institutet.

Huvudman för seminarieserien är Kulturens Bildningsverksamhet. Medarrangör är 1,6 och 2,6 miljonerklubben.

Antologin Kultur & Folkhälsa  – antologi om forskning och praktik utgiven på Tolvnitton Förlag, 2015, har medfinansierats av  1,6 och 2,6 miljonerklubben och IC Integrative Care Science Center.